Danh sách trường và 140 ngành đào tạo ở Thái Lan 2014

 logoVienCongnghemoi

 

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

INSTITUTE FOR RESEARCH

AND DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES 

Email: huynhphan@viencongnghemoi.com    ĐT: 0989 544 250

Webstie: http://viencongnghemoi.com


DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC,

 ĐÃ GỬI SINH VIÊN ĐẾN HỌC ĐẠI HỌC VÀ CAO HỌC

 

­TT

Tên trường

Số đơn vị thành viên của trường

Nơi đóng trụ sở chính của trường

Mức chi phí

(loại)

Khoảng cách (km) đến biên giới Lào/và Bangkok

1

Trường đại học Hoàng gia

Udon Thani

5 khoa lớn và

1 trường

Sau đại học

Thành phố Udon Thani, Tỉnh Udon Thani

1

70/600

2

Trường đại học Hoàng gia

Roi-Et

7 khoa lớn

Thành phố

Roi-Et, Tỉnh Roi-Et

1

80/550

3

Trường Đại học Nakhon Phanom

12 đại học thành viên và 5 khoa lớn trực thuộc

Thành phố Nakhon Phanom, Tỉnh Nakhon Phanom

1

1/750

4

Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham

5 khoa lớn và

1 trường

Sau đại học

Thành phố Maha Sarakham, Tỉnh Maha Sarakham

1

280/480

5

Trường Đại học Khon Kaen

34 khoa rất lớn và các trung tâm rất lớn

Thành phố

Khon Kaen, tỉnh Khon Kaen

3

320/450

6

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

4 đại học thành viên và

5 Trung tâm lớn

Thành phố Chanburri

1, 2, 3

800/80

 

 

Ghi chú:

Loại 1: Tổng chi tiêu khoảng 3-4 triệu/tháng (gồm học phí, ăn, ở)/1 sinh viên

Loại 2: Tổng chi tiêu khoảng 4,5-5 triệu/tháng (gồm học phí, ăn, ở)/1 sinh viên

Loại 3: Tổng chi tiêu khoảng 5-5,5 triệu/tháng (gồm học phí, ăn, ở)/1 sinh viên.

 

 

TRÊN 140  NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ NƠI HỌC

 

 

TT

Nhóm ngành/

Ngành đào tạo

Tên trường có nhận đào tạo

1-6

1/1. Kinh tế ;2. Kinh tế thương mại3. Tài chính thương mại

4. Thị trường

5. Quản lý kinh doanh khách sạn và du lịch

6. Giao tiếp thị trường

Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

7

2/ Tài chính Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

8

3/ Ngân hàng Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani

9

4/ Kế toán Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen

10

5/ Quản trị kinh doanh Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

11

6/ Công nghệ Du lịch Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen

12

7/Công nghệ thông tin và các chuyên ngành ứng dụng Công nghệ thông tin Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen

13-18

8/ Khoa học quản lý1. Quản lý xã hội2. Quản lý giáo dục

3. Quản lý doanh nghiệp

4. Quản lý nhà nước

5.Quản Cộng đồng

Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

19

9/ Quản lý tài chính; Quản lý ngân hàng Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok
10/ Quản lý Khách sạn và du lịch Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

20

11/ Quản lý nguồn lực Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

21

12/ Quản lý môi trường Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

22

13/ Marketing Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

23

14/ Kinh tế thương mại Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

24

15/ Máy tính thương mại Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

25

16/ Ô nhiễm môi trường Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

26-28

17/1. Cơ khí chế tạo2. Công nghệ cơ khí

3. Kỹ sư cơ khí

Trường đại học Maha Sarakham; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

29

18/ Thủy sản Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

30

19/ Công nghệ chế biến thủy sản Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

31

20/ Cơ khí thủy sản Trường đại học Khon Kaen

32

21/ Công nghệ đóng gói, bao bì Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

33

22/ Công nghệ chế biến sau thu hoạch Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani

34

23/ Công nghệ chế biến gia súc Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani

35

24/ Xây dựng dân dụng Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani

36-38

25/ Kiến trúc1. Kiến trúc2. Thiết kế công nghiệp

3. Quy hoạch khu vực và đô thị

Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

39

26/ Kỹ thuật khảo sát Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

40

27/ Kỹ thuật vận tải Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

41

28/ Công nghệ dân dụng Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

42

29/ Xây dựng công trình Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

43-44

30/ 1. Điện tử công nghiệp2. Kỹ sư điện tử Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

45

31/ Công nghệ cơ khí Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

46

32/ Nghề cá Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

47

33/ Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

48

34/ Quản trị thương mại nông nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

49

35/ Công nghệ Logistic và quản lý hệ thống vận tải Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

50

36/ Công nghệ cơ khítrang trại Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

51-59

37/ Công nghệ1. Công nghệ địa chất2. Công nghệ thực phẩm

3. Công nghệ sinh học

4. Công nghệ thông tin

5. Công nghệ chế tạo

6. Công nghệ âm nhạc

7. Công nghệ điện tử

8. công nghệ sản xuất nông nghiệp

Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

60

38/ Luật Trường đại học Khon Kaen; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani

61-62

39/ 1.Điều dưỡng2. Y học truyền thống Thái Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani

63-68

40/ Sức khỏe cộng đồng1. Thống kê sinh học và Nhân khẩu học2. Dịch tễ học

3. Giáo dục sức khỏe

4. Dinh dưỡng

5. Quản lý sức khỏe cộng đồng

6. Khoa học sức khỏe môi trường

Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen

69-71

41/1. Thú Y

2. Công nghệ sản xuất động vật

 

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani

72-81

42/ Nông nghiệp1.Khoa học vật nuôi2.Kinh tế nông nghiệp

3.Cơ khí nông nghiệp

4.Thủy sản nước ngọt

5.Trồng trọt

6.Côn trùng học

7.Nông học

8.Làm vườn

9.Khoa học đất

10. Nguồn lợi đất và môi trường

Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

82-100

43/ Khoa học giáo dụcĐào tạo giáo viên tất cả các cấp học từ Mầm mon đến THPT của tất cả các môn học Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

101-109

45/ Khoa học xã hội và nhân văn1. Khoa học thông tin2. Các loại ngoại ngữ: Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp

3. Nhân văn

4. Quản trị xã hội

5. Quản lý phát triển

6. Tiếng Anh thương mại

7. Tiếng Anh giao tiếp quốc tế

8. Tiếng Thái Du lịch và thương mại

Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

110

46/ Chính trị và nhà nước Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

111-120

47/ Khoa Học tự nhiên đào tạo cử nhân: Toán, Lý, Hóa, Sinh; Thống kê; Vi sinh; Khoa học máy tính; Hóa sinh; Môi trường; Phát triển phần mềm Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Maha Sarakham; Trường đại học Khon Kaen; Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok
121-145 48/ Nghệ thuật1. Hội họa2. Điêu khắc

3. Thiết kế hình ảnh truyền thông

4. Mỹ thuật công nghiệp

5. Mỹ thuật ứng dụng

6. Âm nhạc Thái

7. Âm nhạc phương Tây

8. Âm nhạc dân gian và biểu diễn

9. Múa

10. Nghệ thuật biểu diễn

11. Nghệ thuật truyền thông

12. Công nghệ âm nhạc

Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Khon Kaen

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *