Các bài viết về Viện Công nghệ mới

Viện công nghệ mới đã thăm và làm việc với rất nhiều trường đại học quốc tế. Sau đây là các bài viết về các chuyến thăm và làm việc đó http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=1&hotnewsid=3668&uf=&qu= มมส ต้อนรับอธิการบดีและนักวิจัยจาก IRDNewTech สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 Xem thêm …