Các bài viết về Viện Công nghệ mới

Viện công nghệ mới đã thăm và làm việc với rất nhiều trường đại học quốc tế. Sau đây là các bài viết về các chuyến thăm và làm việc đó

http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=1&hotnewsid=3668&uf=&qu=

มมส ต้อนรับอธิการบดีและนักวิจัยจาก IRDNewTech สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.อินธิสาร ไชยสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นสากล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huynh Phan, President of Institute for Research and Development of New Technologies (IRDNewTech) พร้อมคณะ

รวม 14 คน ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน ศึกษาดูงานด้านวิจัยและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งได้มีการเจราจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน เพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิตนิสิตนักศึกษาร่วมกัน และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ IRDNewTechสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1338

ภาพ : สุกาญจน์ เชื้อสวัสดิ์
ข่าว : ธารทิพย์ แก้วทะชาติ

ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์

http://www.mis.engineer.msu.ac.th/store_msu/index.php/2013-09-06-04-29-60/92-irdnewtech

 

ต้อนรับอธิการบดีและนักวิจัยจาก IRDNewTech สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พิมพ์
 หมวด: โครงการของศูนย์บริการวิชาการ  เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2556  เขียนโดย Super User

    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับอธิการบดีและนักวิจัยจาก IRDNewTech สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huynh Phan, President of Institute for Research and Development of New Technologies (IRDNewTech) พร้อมคณะ รวม 14 คน ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน ศึกษาดูงานด้านวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งได้มีการเจราจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน เพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิตนิสิตนักศึกษาร่วมกัน และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ IRDNewTechสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป

 ฮิต: 102

 

http://www.md.kku.ac.th/en/index.php?index_page=read_news&all_news=yes&id_category=2&id_news=AAAAQP 

Institute for Research & Development of New Technologies (IRDNewTech), Vietnam, at Faculty of Medicine, KKU
October 25, 2012, Associate Professor Witoon Prasertcharoensuk, Associate Dean for International Special Affairs, welcomed (a) Associate Professor Dr. Nguyen Huynh Phan, President of IRDNewTech, (b) Le Thi Thu Ha, Head Office of IRDNewTech, (c) students and (d) staff from IRDNewTech at the Nong Waeng Meeting Room. The Faculty and IRDNewTech were holding discussions on the development of an exchange program between our two institutions. Associate Professor Dr. Nguyen Huynh Phan underscored how exchanges benefit students and institutions in both research and academics.

 

Written by :: Nanthiya Silachai
Post at :: 2012-10-26 11:01:30 Post By .:: Nanthiya Silachai
Last edit :: 2012-10-26 14:05:50 Edit By .:: Nanthiya Silachai

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *